شماره تماس04435633995
آدرسآذربایجان غربی، بخش مرکزی ، شهر نقده، محله فرهنگیان 1 ، خیابان مجید رحیمی ، کوچه (فرعی اول) ، پلاک 0 ، طبقه دوم

فرم تماس اصلی